Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty
Ogłoszenia

Ogłoszenie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy ustawy stanowiące w ocenie sądów podstawę nieekwiwalentnej zamiany akcji są zgodne z zasadami ochrony prawa własności wynikającymi z art. 64 konstytucji dotyczącego ochrony prawa własności.

Trybunał Konstytucyjny w wydanym orzeczeniu odniósł się jedynie do części zarzutów zgłaszanych w Skardze Konstytucyjnej i w pozostałym zakresie umorzył postępowanie. Wydane orzeczenie niesie za sobą negatywne konsekwencje dla prowadzonych przez nas postępowań przed sądami powszechnymi. Należy spodziewać się, że sądy będą oddalały powództwa skierowane przeciwko Skarbowi Państwa. 

Orzekając o zgodności z Konstytucją skarżonych regulacji, Trybunał wziął pod uwagę, że sam proces konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego był w pełni uzasadniony z punktu widzenia wartości konstytucyjnych, a w szczególności wartości, jaką jest bezpieczeństwo państwa, w tym jego bezpieczeństwo energetyczne, którego zwiększeniu miały służyć rozwiązania przyjęte w ustawie o konsolidacji.

TK stwierdził zarazem, że umowa zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej miała charakter całkowicie dobrowolny. Ustawodawca nie wprowadził bowiem mechanizmu obligatoryjnej zamiany akcji, pozostawiając uprawnionym podmiotom swobodę skorzystania z prawa nabycia akcji spółek konsolidujących w zamian za akcje spółek konsolidowanych. Korzystając z tej swobody, podmioty te – według własnej oceny – mogły określić, czy zawarcie umowy zamiany akcji jest dla nich korzystne z ekonomicznego punktu widzenia, biorąc pod uwagę nie tylko formalną wartość zamienianych akcji ustaloną na potrzeby przeprowadzenia procesu konsolidacji, lecz także ich wartość rynkową oraz perspektywy jej zmiany. Trybunał nie podzielił zarazem zastrzeżeń dotyczących niezagwarantowania przez kontrolowane regulacje dostępu do informacji umożliwiających świadome podjęcie decyzji o zawarciu umowy zamiany akcji.