Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

Posiedzenie plenarne SRK BWB

Drukuj

W dniu 14 stycznia br. w Bełchatowie odbędzie się plenarne posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej Branży Węgla Brunatnego GK PGE. W trakcie obrad zaplanowano dyskusję nt. projektów optymalizacji zatrudnienia w koncernie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., przedstawienie uwag do projektu Porozumienia - Umowy Transferowej dla pracowników służb skarbu i zakupów oraz aktualną sytuację ekonomiczną koncernu.

Dokumentami obejmującymi proces optymalizacji zatrudnienia (przygotowane przez Zarząd PGE GiEK S.A.) są nw. materiały:

- Projekt regulaminu programu czasowego zawieszenia obowiązku świadczenia pracy w PGE GiEK S.A., (Okres na jaki może zostać zawieszony obowiązek świadczenia pracy w drodze Porozumienia nie powinien być krótszy niż dwa lata oraz nie dłuższy niż trzy lata)

- Projekt regulaminu programu okresowego zmniejszenia wymiaru czasu pracy w PGE GiEK S.A. (Okres na jaki może zostać zmniejszony wymiar czasu pracy w drodze Porozumienia nie powinien być krótszy niż rok, a czas pracy powinien ulec zmniejszeniu co najmniej o 1/3. W okresie uczestnictwa w Programie, Uprawniony Pracownik będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w wysokości wynikającej z dotychczasowej umowy o pracę, zmniejszone proporcjonalnie do zmniejszenia wymiaru etatu)

- Projekt regulaminu III edycji Programu Dobrowolnych Odejść w PGE GiEK S.A.
, (wg zasad ostatniego PDO)
- Projekt regulaminu Programu Dobrowolnych Przejść w PGE GiEK S.A., (oferta zatrudnienia u Pracodawców Grupy Kapitałowej PGE GiEK S.A.

- Projekt regulaminu Programu Przedemerytalnego w PGE GiEK S.A.  (Uprawniony Pracownik do wzięcia udziału w programie - osoba zatrudniona u Pracodawcy w Spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w dniu wejścia w życic Programu, która jest objęta Gwarancjami Zatrudnienia na podstawie Umowy Spolec/nej lub, która nie jest objęła takimi gwarancjami a Regulamin Programu Przedemerytalnego w PGE GiEK S.A., przysługuje jej ochrona przewidziana w art. 39 k.p. i która w okresie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2017 r. nabędzie prawo do uprawnień emerytalnych w związku z osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego, w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227) za wyjątkiem pracowników, którzy w okresie trwania Programu nabędą prawo do tzw. wcześniejszej emerytury tj. prawo do świadczenia emerytalnego dla osób, które nie osiągnęły ustawowego wieku emerytalnego.

- Projekt Wsparcia pracowników objętych procesami restrukturyzacyjnymi i optymalizacyjnymi w PGE GiEK S.A.

Programy te, wg Zarządu PGE GiEK S.A. kierowane są do pracowników wszystkich obszarów działalności Spółki, w których występują nadwyżki zatrudnienia, a w szczególności do tych obszarów:
- które są objęte standaryzacją i centralizacją procesów biznesowych i procesów wsparcia,
- w których występuje zmiana technologii procesów lub doskonalenie technologiczne procesów zmniejszające pracochłonność czynności lub zwiększające wydajność pracy oraz jej efektywność.

 

Informację nt przebiegu posiedzenia niezwłocznie opublikujemy.