Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty

Stanowisko Zarządu ZZPRC KWB Bełchatów

Drukuj

Przedstawiamy Stanowisko Zarządu ZZPRC KWB Bełchatów dotyczące projektu regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

" W PGE GiEK S.A. w tym m.in. Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, która planuje się zakończenie stosunków pracy w ramach Programu Dobrowolnych Odejść – dalej zwanym PDO.
Na podstawie art.1 ust.1 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U.2003.90.844 z późn. zm), przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:
1/ 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
2/ 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
3/ 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników
- zwanego dalej „grupowym zwolnieniem” .
Do liczby pracowników decydującej o uznaniu zbiorowego charakteru zwolnienia wlicza się przypadki rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron, jeżeli nastąpiły one z inicjatywy pracodawcy i dotyczą co najmniej 5 pracowników (art.1 ust.2 ustawy).
Dla zakwalifikowania zwolnień jako grupowych wymagane jest zatem jeszcze to, aby następowały one z inicjatywy pracodawcy i z przyczyn niedotyczących pracowników.
Mając na uwadze art.2 ust.5 cyt. domagamy się od pracodawcy szczegółowego określenia przyczyn powodujących konieczność zwolnień, a w szczególności sprecyzowania:
• gdzie konkretnie (działy, oddziały, komórki organizacyjne, stanowiska pracy) i w w jakiej liczbie osób wystąpi optymalizacja stanu zatrudnienia w Oddziale KWB Bełchatów?
• Czy i jakim konkretnym wymiarze w obszarze służb utrzymania ruchu Zakładu Górniczego KWB Bełchatów nastąpi wprowadzenie PDO?

Pracodawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie zakładowe organizacje związkowe o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia, liczbie zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych, do których oni należą, grupach zawodowych pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia, okresie, w ciągu którego nastąpi takie zwolnienie, proponowanych kryteriach doboru pracowników do grupowego zwolnienia, kolejności dokonywania zwolnień pracowników, propozycjach rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem, a jeżeli obejmują one świadczenia pieniężne, pracodawca jest obowiązany dodatkowo przedstawić sposób ustalania ich wysokości (art.2 ust.3 ustawy), czego w przedmiotowym piśmie oraz w projekcie regulaminu PDO nie przedstawił.

Wobec powyższego inicjatywę Zarządu PGE GiEK S.A. popartą przez Dyrekcję Oddziału KWB Bełchatów traktujemy, jako jednoznaczną próbę ominięcia zapisów Umowy Społecznej w celu przeprowadzenia zwolnień grupowych.
Zwracamy się od Zarządu PGE GiEK S.A. oraz Dyrekcji Oddziału KWB Bełchatów o ostateczną analizę zasadności wprowadzenia PDO, ze względu na nieodwracalne negatywne skutki społeczne jego wdrożenia.
Z uwagi na fakt, iż w KWB Bełchatów obowiązuje Umowa Społeczna z dnia 30.12.2004r. oraz inne porozumienia i umowy dotyczące gwarancji zatrudnienia, których nadrzędnym celem są Gwarancje Zatrudnienia dla Pracowników KWB Bełchatów – w obliczu:
• Propozycji Zarządu PGE GiEK S.A. ws. wprowadzenia Programu Dobrowolnych Odejść wraz z jego Regulaminem – tj. w konsekwencji zwolnień grupowych,
• Podstawy prawnej do wdrożenia PDO – tj. ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
• Braku wskazania źródeł finansowania PDO, mających wpływ na dalsze funkcjonowanie naszego Oddziału Spółki,
• Faktu, iż w Oddziale KWB Bełchatów nie są już możliwe przesunięcia kadrowe wewnątrz Oddziału, uzupełniające szczególnie stanowiska pracy w służbach utrzymania ruchu po pracownikach, którzy skorzystają z PDO.
• Stworzenia realnej groźby braku utrzymania normalnej zdolności wydobywczej i eksploatacyjnej Oddziału KWB Bełchatów
Zarząd ZZPRC KWB Bełchatów kolejny raz, przeciwny jest wprowadzenia w PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów - Programu Dobrowolnych Odejść."

Stanowisko przekazane władzom Spółki - zawiera również szczegółowe wnioski i uwagi Zarządu Związku do treści przedstawionego nam Projektu PDO