Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty

Czy będą zmiany w płacach???

Drukuj

 Pogarszająca się  sytuacja gospodarcza w naszym kraju, wskutek panującej pandemii koronawirusa powoduje częste zmiany w prawie. Pewne rozwiązania dotyczą tych pracodawców, którzy chcąc ratować miejsca pracy - będą obniżać wynagrodzenia chcąc utrzymać miejsca pracy.
Obniżanie wynagrodzeń nigdy nie bywało i nie jest po myśli pracowników. Czasem jednak wybór pomiędzy utratą miejsca pracy a pozostanie w nim z mniejszą wypłatą, staje się trudną alternatywą i bezkompromisowym wyborem. 

 

Ta myśl drąży się już w świadomości wielu Pracowników Spółek m.in. Bestgum, Ramb czy Betrans. Zwróciliśmy się z pytaniem do Zarządów wymienionych Spółek, czy zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć Porozumienie, które określone jest w ustawowym rozwiązaniu tzw. Tarczy 1.0.

 

Porozumienie pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi ma zastosowanie u tego pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym, obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19. 
Ustawa wskazuje m.in. następujące rozwiązania:
1. Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
2. Pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy
(podstawa prawna: art.15g oraz art.15zf - ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz.568 z dnia 31.03.2020r.).
 
W dniu 17 kwietnia br. otrzymaliśmy od Prezesów ww Spółek (Bestgum, Ramb i Betrans) pisemną i taką samą odpowiedź :
„Zarząd Spółki na dzień dzisiejszy nie zamierza zawierać porozumienia, o którym mowa art.15g oraz art.15zf - ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz.568 z dnia 31.03.2020r.).
Sytuacja ma jednak charakter dynamiczny. Wszelkie decyzje w zakresie wskazanym w zapytaniu będą podejmowane w zależności od rozwoju zdarzeń”
 
Odpowiedź elastyczna i nieco uspakajająca. Miejmy wiarę i przekonanie, że nie dojdzie do pogroszenia sytuacji w jakiejkowiek Spółce. Byliśmy, jesteśmy i będziemy zawsze za obroną wszelkich praw pracowniczych.