Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

 

 W dniu 9 września br. do Sejmu RP wpłynął poselski "projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko" - druk sejmowy nr. 3818.

 

 Projekt ustawy wg wnioskodawców to m.in.:

  1.  Ma na celu usunięcie przeszkód prawnych komplikujących poszczególne etapy realizacji inwestycji polegającej na wydobywaniu węgla kamiennego lub węgla brunatnego ze złóż o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Przeszkody te utrudniają prawidłowe i sprawne prowadzenie postępowań administracyjnych w odniesieniu do wymienionych rodzajów działalności.
  2. Wprowadza kolejne postępowanie mającego na celu wydanie decyzji o utworzeniu obszaru specjalnego przeznaczenia w zakresie wydobywania węgla kamiennego lub węgla brunatnego ze złóż o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Postępowanie to wyprzedzałoby zarówno postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach jak i same postępowanie koncesyjne.
  3. Proponuje zmiany odnoszące się wprost do postepowania administracyjnego zmierzającego do uzyskania koncesji na wydobywanie węgla kamiennego lub węgla brunatnego ze złóż o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Zmiany te mają zwłaszcza na celu przyspieszenie takiego postępowania koncesyjnego. 

Projekt ustawy skierowano do I czytania w komisjach - Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

 

 W dniu 24.07.2019 r. w wyniku negocjacji prowadzonych, w PTS Betrans sp. z o.o. zostało podpisane porozumienie w sprawie podziału środków na wzrost  wynagrodzeń.

Przeszeregowaniami zostaną objęci pracownicy Spółki pracujący na podstawie umowy o pracę (z wyłączeniem zatrudnionych na 3-miesięczny okres próbny). Przeszeregowania będą w przedziale od 140,00 do 260,00 zł do płacy zasadniczej, obowiązywać będą od 1 lipca 2019 r.