Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty

Warszawa, 28.08.2018r. Rząd przyjął projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Zakłada on utworzenie dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. W program ma być zaangażowane państwo, pracodawcy i pracownicy. Projekt MF przewiduje, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób – od 1 stycznia 2020 r., a firmy zatrudniające co najmniej 20 osób – od 1 lipca 2020 r. Pozostałe podmioty będą musiały stosować ustawę od 1 stycznia 2021 r.

Czy projektowana ustawa będzie dotyczyć tych pracodawców, którzy prowadzą Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) ?

Przepisy ustawy NIE DOTYCZĄ:

1. podmiotu zatrudniającego, który prowadzi i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5%, jeżeli do tego PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych w danym podmiocie zatrudniającym,

2. mikroprzedsiębiorcy (o ktrórym mowa w art.7 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo przedsiębiorców, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację w formie papierowej do podmiotu zatrudniającego,

3. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Przepis, o którym mowa w pkt.1 ma zastosowanie do podmiotu zatrudniającego, począwszy od dnia:

a) zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE powyżej 90 dni,

b) ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5 % wynagodzenia,

c) likwidacji PPE,

d) powstawnia opóźnienia w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE powyżej 90 dni, które wynikło z celowego działania podmiotu zatrudniającego.

ZATEM - projektowana ustawa NIE BĘDZIE dotyczyć np. Pracowników KWB Bełchatów - z powodu:

- odprowadzania przez naszego pracodawcę składki do PPE w maksymalnej ustawowej wyskokości, tj. 7% (czyli więcej niż 3,5% - patrz. pkt.1)

- do PPE należy ponad 90 % pracowników (czyli więcej niż 25% - patrz pkt.1)

- zobowiązań cywilnoprawnych oraz zobowiązań wynikających z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złożonych przez pracodawcę w Porozumieniach - Umowach społecznych oraz Zakładowej Umowie Emerytalnej zawartych ze Związkami Zawodowymi .

"Polska droga do czystego środowiska” – pod takim hasłem została zorganizowana konferencja Społeczny PRE_COP24 w dniach 8-11 sierpnia 2018 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Inaugurację konferencji dokonał prof. Józef Dubiński, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Kazimierz Grajcarek, koordynator Międzyzwiązkowego Zespołu ds. Projektu Społeczny PRE_COP24.

Spotkanie zorganizowały Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i NSZZ „Solidarność” wraz z partnerami: SITG oraz inicjatywą Górnictwo OK. W spotkaniu uczestniczyli Dariusz Trzcionka (Wiceprzewodniczący FZZ), Jan Guz (Przewodniczący OPZZ) i Piotr Duda (Przewodniczący NSZZ „Solidarność).

Społeczny PRE_COP24 to inicjatywa środowisk społecznych i gospodarczych. Konferencja zgromadziła ponad 250 uczestników, w tym przedstawicieli świata nauki, polityki i biznesu. Spotkanie w Katowicach było ważne dla polskich związków zawodowych, w tym dla PZZ „KADRA” i FZZ, gdyż wyraża lata zainteresowań polityką klimatyczną. Inicjatywa była jedyną dużą oddolną inicjatywą społeczną, de-facto poprzedzającą przygotowywany obecnie przez rząd RP grudniowy szczyt klimatyczny – COP24 w Katowicach.

W drugim dniu obrad przyjęto Stanowisko: "Neutralność klimatyczna zamiast dekarbonizacji"  - pobierz TUTAJ

Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie: www.precop24.eu

 W dniu 17-go lipca 2018r. zawarto Porozumienie w sprawie podziału środków na wzrost wynagrodzeń pracowników BESTGUM POLSKA sp. z o.o. w 2018r., pomiędzy Pracodawcą a Związkami Zawodowymi działającymi w Spółce.

Pracodawca zobowiązał się do:

Przeszeregowania od 01.07.2018r. wszystkich pracowników zatrudnionych w BESTGUM POLSKA sp. z o.o. na stawce zasadnicznej o kwotę od 120 zł do 200 zł, na zasadach uzgodnionych ze Stroną Społeczną.

Poziom indywidualnych powyżek będzie związany z jakością pracy, odpowiedzialnością, dyspozycją i zaangażowaniem danego pracownika.

O wysokości przeszeregowania będzie wnioskował bezpośredni przełożony.

Regulacjami płacowymi nie będą objęci :

a) pracownicy, których stałe składniki wynagrodzenia miesięcznego przekraczają dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za 2017 rok, obowiązującego w Spółce,

b) pracownicy zatrudnieni w Spólce na dzień 01.07.2018r. na okres próbny,

c) pracownicy ukarani karą porządkową, która na dzień przyznania przeszeregowania lub nagrody nie uległa zatarciu,

d) pracownicy będący w okresie wypowiedzenia o pracę lub przebywają w dniu  01.07.2018 r. na urlopie bezpłatnym.

  W dniu 6-go lipca 2018r. zawarto Porozumienie w sprawie podziału środków na wzrost wynagrodzeń pracowników PTS "Betrans" sp. z o.o. w 2018r., pomiędzy Pracodawcą a Związkami Zawodowymi działającymi w PTS "Betrans" sp. z o.o.

Strony Porozumienia uzgodniły:

  1. Podwyższenie od 01.07.2018r. stawek osobistego zaszeregowania pracowników zatrudnionych w PTS "Betrans" sp. z o.o. - o kwotę średnio 150 złotych (nie mniej niż 120 zł i nie więcej niż 180 zł) z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na okres próbny.
  2. Maksymalną kwotę podwyżki otrzymują pracownicy, którzy w roku 2017 nie zostali objęci żadnym przeszeregowaniem oraz pracownicy, którzy otrzymali podwyżkę wyłącznie z tytułu przedłużenia umowy o pracę.
  3. Poziom indywidualnych powyżek, o których mowa w pkt.1 - będzie związany z jakością pracy świadczonej przez danego pracownika.
  4. Regulacjami płacowymi, o którym mowa w pkt.1 - nie będą objęci pracownicy, którzy osiągnęli za trzy ostatnie miesiące kalnedarzowe średnie wynagrodzenie, wyliczone ze stałych składników, przekraczające dwukrotność średniego wynagrodzenia w Spólce za 2017 rok, 
  5. Regulacjami płacowymi tj. przeszeregowaniem, o którym mowa w pkt.1 i pkt.2, nie będą objęci pracownicy ukarani karą porządkową, która na dzień przyznania przeszeregowania lub nagrody nie uległa zatarciu.

Ponadto Strony uzgodniły:

  1. Podwyższenie kwoty dodatku za pracę w systemie pracy trzyzmianowej ciągłej i systemie równoważnym czasu pracy, za każdy przepracowany dzień roboczy w okresie od 01.07.2018r. ddo 30.06.2020r.,
  2. Podwyższenia kwoty dadatku za dyżury domowe,
  3. Podwyższenia kwoty dodatku ryczałtowego za dojazdy do pracy,
  4. Wprowadzenie dodatku za pracę w soboty, niedziele i święta będące dla pracownika dniami pracy,
  5. Dodatek, o którym mowa w ust.4 będzie przysługiwał pracownikom wykonującym pracę w innej organizacji pracy niż system pracy trzyzmianowy ciągły i system równoważny.

Szczegółowe informacje nt zawartego Porozumienia udzielane są m.in. przez organizacje związkowe - Strony Porozumienia.