Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty

15 lipca br. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. poz. 929) dostosowuje nasze przepisy do regulacji unijnych, w szczególności do nowego systemu klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin opierającego się na globalnie zharmonizowanym systemie klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS) na szczeblu międzynarodowym.

Od 1 czerwca 2015 r. system ten zastąpił dwa systemy stosowane uprzednio, tj. wprowadzony dyrektywą 67/548/EWG - w odniesieniu do substancji oraz dyrektywą 1999/45/WE - w odniesieniu do mieszanin. Wprowadzono m.in. częściowo nową klasyfikację ze względu na zagrożenie oraz nowe kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (zwroty „H”), zgodne z klasyfikacją danej substancji lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie, wraz z brzmieniem tych zwrotów. Zwroty „H” zastępują zwroty „R” wskazujące na szczególne zagrożenia, związane ze stosowaniem substancji i mieszanin wynikające z klasyfikacji przeprowadzanej zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub 1999/45/WE.

 

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy pismo Prezesa Zarządu GKS Bełchatów. Z uwagi, iż pismo ma charakter apelu kierowanego do szerokiego grona zarówno kibiców i sympatyków Naszego Klubu - przedstawiamy jego treść:

 

23 lipca 2015 r., w trzecim czytaniu Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, Sejm przyjął poprawki zaproponowane przez Senat. Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta RP.

Pierwsza z przyjętych poprawek dotyczy przedstawiania przez Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego sprawozdania z działalności RDS zarówno Sejmowi, jak i Senatowi.

W myśl drugiej poprawki do projektu ustawy budżetowej na rok 2016, będą miały zastosowanie terminy określone w ustawie o Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.

Zgodnie z nową ustawą, członków RDS będzie powoływał Prezydent RP, przewodnictwo jej będzie rotacyjne, obecność na posiedzeniach osobista. To wszystko daje szansę na zupełnie nową jakość dyskusji społecznej, na realny, skuteczny dialog społeczny.

ag, dsz

9 lipca 2015 r. w Senacie rozpatrywana była przyjęta 25 czerwca przez Sejm, ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Ponieważ zgłoszono 3 poprawki, zajęła się nimi, zwołana tego samego dnia w godzinach wieczornych senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Forum Związków Zawodowych w obydwu posiedzeniach reprezentowała Anna Grabowska, doradca ds. społeczno-prawnych FZZ. Obecni byli również przedstawiciele pozostałych centrali związkowych, organizacji Pracodawców i resortu pracy.

 

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz imiennie powitał, obecnych na sali, partnerów społecznych, wskazując na ich udział w tworzeniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. W podobnym tonie wypowiedział się minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczając rolę dialogu autonomicznego partnerów przy pisaniu projektu ustawy, ale także przeprowadzenie trybu jego konsultacji społecznych w normalnym trybie.

Sprawozdanie z posiedzenia senackiej komisji w dniu 7 lipca br., przedstawił senator PiS Stanisław Kogut, rekomendując przyjęcie ustawy bez poprawek.

Na 15 lipca br. wyznaczono kolejną turę rokowań w ramach prowadzonego sporu zbiorowego. Strony: związkowa (przedstawiciele trzech Społecznych Rad: Górnicza, Wytwarzania i Elektrociepłowni) i pracodawców PGE GiEK S.A. (obejmująca Spółkę, jej Oddziały i Spółki zależne) przedstawią dotychczasowy etap prac zespołów, które zajmowały się zakresem zagadnień, które powinny zostać uzgodnione i podpisane w łącznym porozumieniu.