Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

W dniu 20.03.2015r. na terenie OSiR Wawrzkowizna odbyło się XXVI-te Walne Zebranie Delegatów ZZPRC KWB Bełchatów.

Podczas Zebrania Delegatów wystąpił Włodzimierz Sarnecki - Zastępca Dyrektora Oddziału KWB Bełchatów

Uhonorowaliśmy pamiątkowym prezentem Zbigniewa KUCZYŃSKIEGO (oddz. G -2) długoletniego członka Zarządu Związku, który odszedł na zasłużoną emeryturę.

 

Delegaci ZZPRC KWB Bełchatów udzielili absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej Związku za okresy sprawozdawcze, jak również przyjęli Sprawozdanie finansowe Zarządu Związku za 2014 rok.
W sprawozdaniach przedstawiono problematykę, którą zajmowały się władze Związku w okresie sprawozdawczym, m.in.:
- Działalność w podmiotach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (Oddział KWB Bełchatów i Spółki zależne: Ramb, Bestgum, Betrans, Megaserwis)
- Porozumienia w/s wzrostu wynagrodzeń
- Działalność w sferze spraw socjalnych

Dokonano wyborów uzupełniających do Zarządu Związku (2 osoby) i Komisji Rewizyjnej (1 osoba) - wskutek odejść na emeryturę dotychczasowych członków tych władz.

Nowi Członkowie Zarządu:

 

                   Piotr  Kotas (oddz. T-2)                                        Robert Szpondowski (oddz. T-1)

Nowy Członek Komisji Rewizyjnej

         Renata Iwanus (Megaserwis)

Delegaci w drodze Uchwały:

- na wniosek Zarządu Związku dokonali zmian w Statucie Związku,

- wyrazili zgodę na poszerzenie od miesiąca marca 2014r. dodatkowego Grupowego ubezpieczenia dla Członków ZZPRC KWB Bełchatów.

  Zmiana dotyczy:

  - wypłaty świadczenia za urodzenie dziecka i urodzenia martwego dziecka

  - wypłaty świadczenia za pobyt w szpitalu - począwszy od pierwszego dnia pobytu

  - wprowadzenia tzw. Karty Aptecznej o wartości 100 zł - ( karta nie jest imienna )

  - wprowadzenia 10% zniżki za ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe w PZU

Szczegóły nt powyższych świadczeń - zawiera tabela poniżej

Składki na ubezpieczenie będą odprowadzane z dotychczasowych składek członkowskich – bez zwiększania ich wysokości. Przystąpienie do dodatkowego ubezpieczenia, realizowane będzie poprzez podpisanie stosownej deklaracji.

  

 

 

 

 

 

12 marca br. eksperci związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz strony rządowej zakończyli prace nad projektem ustawy o zmianach w dialogu społecznym i jego instytucjach. Spotkanie odbyło się w centrum Partnerstwa Społecznego Dialog i wzięli w nim udział również przedstawiciele resortu pracy odpowiedzialni za kwestie ubezpieczeń społecznych, świadczeń socjalnych oraz wynagrodzeń.

Forum Związków Zawodowych reprezentowała Anna Grabowska.

Konsekwencje zasad zamiany akcji w procesie konsolidacji sektora elektroenergetycznego w Polsce

2 lutego 2009 r. dokonano nowelizacji Ustawy z 7 września 2007 r., a 2 marca 2009 roku nowelizacji Rozporządzenia z 19 lutego 2008 r., zmieniając zapisy dotyczące mechanizmu zamiany akcji. Zmiany stały się możliwe m.in. na skutek niepodania przez MSP pełnej i rzetelnej informacji o ich konsekwencjach, zarówno uprawnionym akcjonariuszom, jak też parlamentarzystom zasiadającym w Komisji Skarbu Państwa, czego dowodem jest dyskusja na Komisji Skarbu Państwa 5 listopada 2008 r.

W wyniku powyższych zmian MSP dokonało nowej interpretacji przepisów, stosując niekorzystny dla uprawnionych akcjonariuszy mechanizm jednostronnej redukcji powodujący przekazanie przez uprawnionych akcjonariuszy wszystkich akcji spółki konsolidowanej w zamian za akcje spółki konsolidującej. Proces ten zastosowano również względem akcjonariuszy, którzy już złożyli oświadczenia o zamianie, naruszając tym samym zasadę ochrony praw nabytych. Zamiana miała charakter nieekwiwalentny i Skarb Państwa, dzięki zastosowaniu takiego mechanizmu, bez jakiejkolwiek rekompensaty wszedł w posiadanie akcji, które przy zastosowaniu mechanizmu dwustronnej redukcji, musiałby od akcjonariuszy wykupić. Akcje te zostały następnie sprzedane przez Skarb Państwa.

Pełna wersja analizy przygotowana przez INSTYTUT  SOBIESKIEGO dostępna jest w pliku PDF poniżej.
Konsekwencje zasad zamiany akcji w procesie konsolidacji sektora elektroenergetycznego w Polsce


Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

TELEFONICZNIE DLA OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ORAZ ODDZIAŁÓW
Dla połączeń stacjonarnych koszt 36 gr/min brutto
801 002 888
Dla połączeń komórkowych koszt wg stawki operatora
42 299 10 88

w godzinach: 11:00 - 15:00

osobiście:
Al. Kościuszki 123
90-441 Łódź
pokój nr 2

poniedziałek, środa, piątek – od 8.30 - 16.00
wtorek, czwartek – od 8.30 - 17.00
 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
Oddział w Piotrkowie Trybunalskim

osobiście:
ul. 3-go Maja 4
97-300 Piotrków Tryb.
pokój nr 37
Od poniedziałku do piątku – w godz. 8.30 - 16.00
 

                      


W związku z uzgodnieniem pomiędzy Stroną Pracodawców a Stroną Społeczną wspólnego komunikatu w sprawie Porozumienia z dnia 25 lutego niniejszym publikujemy jego treść w części dotyczącej projektu CUW HR/FK w GK PGE :

Strona Pracodawców zobowiązała się zaprzestać wdrażania Projektu CUW HR/FK w GK PGE, poprzez niedokonywanie dalszych migracji pracowników z obszarów HR/FK w trybie art. 231kp lub art. 1741kp i zachowanie dotychczasowego status quo w aspekcie zatrudnienia tych pracowników u poszczególnych Pracodawców objętych sporami zbiorowymi, zaś Strona Społeczna zobowiązała się, po podpisaniu stosownych porozumień na poziomie poszczególnych Pracodawców i/lub Linii Biznesowych, niezwłocznie zakończyć wszystkie spory zbiorowe w zakresie Projektu CUW HR/FK w GK PGE.

W ramach zachowania status quo, powołana do życia spółka PGE Obsługa Księgowo – Kadrowa sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie będzie kontynuować swoją działalność dla Spółek: PGE SA, EN, EJ1, Systemy, Dom Maklerski.

Jednocześnie Strony postanowiły kontynuować rozpoczęty dialog na szczeblu centralnym, nadając tym samym nowy wymiar dialogowi społecznemu w GK PGE.