Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty

W dniu 28.04.br. na terenie PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów - przy Tablicy upamiętniającej pracowników Kopalni Bełchatów, którzy ponieśli ofiarę życia i zdrowia w wypadkach przy pracy - przedstawiciele Dyrekcji Kopalni, Społecznej Inspekcji Pracy, Związków Zawodowych uczcili Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. W załączeniu wypowiedź Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy KWB Bełchatów - kol. Jacka Wiktorowskiego.

Fotorelacja  znajduje się TUTAJ

              

Papież JAN PAWEŁ II wraz z Papieżem Janem XXIII

ogłoszeni świętymi w niedzielę Milosierdzia Bożego 27 kwietnia 2014 roku


"Z PRACY swojej ma człowiek pożywać chleb codzienny i poprzez pracę ma się przyczyniać do ciągłego rozwoju nauki i techniki, a zwłaszcza do nieustannego podnoszenia poziomu kulturalnego i moralnego społeczeństwa, w którym żyje jako członek braterskiej wspólnoty; praca zaś oznacza każdą działalność, jaką człowiek spełnia, bez względu na jej charakter i okoliczności, to znaczy każdą działalność człowieka, którą za pracę uznać można i uznać należy pośród całego bogactwa czynności, do jakich jest zdolny i dysponowany poprzez samą swoją naturę, poprzez samo człowieczeństwo.

Stworzony bowiem na obraz i podobieństwo Boga Samego wśród widzialnego wszechświata, ustanowiony, aby ziemię czynić sobie poddaną, jest człowiek przez to samo od początku powołany do pracy. Praca wyróżnia go wśród reszty stworzeń, których działalności związanej z utrzymaniem życia nie można nazywać pracą - tylko człowiek jest do niej zdolny i tylko człowiek ją wykonuje, wypełniając równocześnie pracą swoje bytowanie na ziemi. Tak więc praca nosi na sobie szczególne znamię człowieka i człowieczeństwa, znamię osoby działającej we wspólnocie osób - a znamię to stanowi jej wewnętrzną kwalifikację, konstytuuje niejako samą jej naturę." - Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II "Laborem exercens - Wykonując pracę"

" .. Człowiek ma prawo do życia, do nienaruszalności ciała, do posiadania środków potrzebnych do zapewnienia sobie odpowiedniego poziomu życia, do których należy zaliczyć przede wszystkim żywność, odzież, mieszkanie, wypoczynek, opiekę zdrowotną oraz niezbędne świadczenia ze strony władz na rzecz jednostek. Z tego wynika, że człowiekowi przysługuje również prawo zabezpieczenia społecznego w wypadku choroby, niezdolności do pracy, owdowienia, starości, bezrobocia oraz niezawinionego pozbawienia środków niezbędnych do życia

Jest rzeczą oczywistą, że człowiek może na mocy prawa naturalnego nie tylko żądać odpowiedniej pracy zarobkowej, lecz również cieszyć się swobodą w jej podejmowaniu. . Wiąże się z tym prawo do takich warunków pracy, aby ani siły fizyczne człowieka nie słabły, ani nie zostawała naruszana nieskazitelność jego obyczajów, ani nie ponosił szkody właściwy rozwój młodzieży. Kobietom zaś należy zapewnić możność wykonywania pracy w warunkach zgodnych z ich małżeńskimi czy też macierzyńskimi potrzebami i obowiązkami Z godności osoby ludzkiej wypływa również prawo zajmowania się działalnością gospodarczą zgodnie z poczuciem odpowiedzialności. Z tej też godności wynika - czego nie można przemilczeć - że pracownikowi należy się płaca, ustalona według nakazów sprawiedliwości.

Z społecznej natury człowieka wynika, że ludzie mają prawo zbierania się i zrzeszania w takiej formie, jaką uważają za najwłaściwszą dla osiągnięcia zamierzonego celu, działania w tych zrzeszeniach z własnej woli i na własną odpowiedzialność oraz dążenie do uzyskania jak najlepszych wyników. Jak sami zalecaliśmy usilnie w encyklice Naszej Mater et Magistra, jest również rzeczą ze wszech miar pożądaną, aby powstawały liczne organizacje czy też instytucje pośrednie dla osiągnięcia celów, do których poszczególny człowiek nie może sam skutecznie dążyć. Te bowiem organizacje oraz instytucje są niezbędne dla ochrony godności i wolności osoby ludzkiej, mającej się odznaczać pełnym poczuciem odpowiedzialności....." - Encyklika Jana XXIII "Pacem in Terris - Pokój na ziemi"
.

22.04.2014

  Społeczna Rada Konsultacyjna Branży Węgla Brunatnego PGE wystosowała pismo do Prezesa Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., w którym zawarła m.in. następujące stanowiska:

  1. Po zapoznaniu się ze pismami: Dyrektora HR PGE GiEK S.A. oraz Dyrektora PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów dotyczącymi pisma ZZPRC KWB Bełchatów (z-k ZZPRC/25/2014 z dnia 31.03.2014r.) wyraża stanowczy sprzeciw wobec dalszej próby działań pracodawcy tj. PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów oraz prób wspierania tych działań przez PGE GiEK S.A. związanych z realizowaniem inicjatywy optymalizacyjnej „Przekazywanie przesuwania przenośników taśmowych P/Bełchatów i P/Szczerców do spółki zależnej”. Nie zgadzamy się na próbę wprowadzenia Bestgum Polska Sp. z o.o. do wykonywania czynności związanych z przesuwaniem przenośników taśmowych wg zasad określonych w inicjatywie optymalizacyjnej.
  2. SRK BWB oczekuje pisemnego przekazania projektu harmonogramu działań wynikłych z Projektu Optymalizacji Kompleksu Bełchatów i Turów, obejmujący zakres sfery pracowniczej, które są objęte postanowieniami PUZP, ZUZ, Umowach Społecznych a także innych umowach i porozumieniach zawartych dla pracowników PGE GiEK S.A. – Oddział KWB Bełchatów i Oddział KWB Turów.

 

Władze statutowe ZZPRC KWB Bełchatów zwróciły się na piśmie do Zarządu PGE Górnictwo Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz Dyrekcji PGE GiEK Oddział KWB Bełchatów wzywając do niezwłocznej i skutecznej rezygnacji z prac związanych z przekazywaniem działalności przesuwania przenośników taśmowych P/Bełchatów i P/Szczerców do spółki zależnej w ramach Projektu Optymalizacji Kompleksu Bełchatów w części - poprawa efektywności działalności Kopalni – proces podstawowy.
Oczekujemy realizacji naszego stanowiska w terminie 7 dni od dnia otrzymania naszego pisma. W sytuacji nie uwzględnienia naszego stanowiska w tym terminie, ZZPRC KWB Bełchatów rozpocznie procedurę wdrożenia sporu zbiorowego wg obowiązującego prawa.

Władze Spółki i Kopalni zobowiązały się do pisemnych wyjaśnień ww sprawie. O szczegółach działań będziemy informować na bieżąco.

 

XXV Walne Zebranie Delegatów ZZPRC KWB Bełchatów zaakceptowało wprowadzenie od kwietnia 2014r. dodatkowego Grupowego ubezpieczenia w PZU Życie SA dla Członków ZZPRC KWB Bełchatów. Polisa obejmuje wiele aspektów życia codziennego i zapewnia wsparcie finansowe w wypadku określonych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie podnosi ekonomiczną atrakcyjność dla Członków Związku, jak i ofertę dla tych pracowników, którzy będą chcieli do Nas przystąpić.