Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

  W dniu 6-go lipca 2018r. zawarto Porozumienie w sprawie podziału środków na wzrost wynagrodzeń pracowników PTS "Betrans" sp. z o.o. w 2018r., pomiędzy Pracodawcą a Związkami Zawodowymi działającymi w PTS "Betrans" sp. z o.o.

Strony Porozumienia uzgodniły:

  1. Podwyższenie od 01.07.2018r. stawek osobistego zaszeregowania pracowników zatrudnionych w PTS "Betrans" sp. z o.o. - o kwotę średnio 150 złotych (nie mniej niż 120 zł i nie więcej niż 180 zł) z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na okres próbny.
  2. Maksymalną kwotę podwyżki otrzymują pracownicy, którzy w roku 2017 nie zostali objęci żadnym przeszeregowaniem oraz pracownicy, którzy otrzymali podwyżkę wyłącznie z tytułu przedłużenia umowy o pracę.
  3. Poziom indywidualnych powyżek, o których mowa w pkt.1 - będzie związany z jakością pracy świadczonej przez danego pracownika.
  4. Regulacjami płacowymi, o którym mowa w pkt.1 - nie będą objęci pracownicy, którzy osiągnęli za trzy ostatnie miesiące kalnedarzowe średnie wynagrodzenie, wyliczone ze stałych składników, przekraczające dwukrotność średniego wynagrodzenia w Spólce za 2017 rok, 
  5. Regulacjami płacowymi tj. przeszeregowaniem, o którym mowa w pkt.1 i pkt.2, nie będą objęci pracownicy ukarani karą porządkową, która na dzień przyznania przeszeregowania lub nagrody nie uległa zatarciu.

Ponadto Strony uzgodniły:

  1. Podwyższenie kwoty dodatku za pracę w systemie pracy trzyzmianowej ciągłej i systemie równoważnym czasu pracy, za każdy przepracowany dzień roboczy w okresie od 01.07.2018r. ddo 30.06.2020r.,
  2. Podwyższenia kwoty dadatku za dyżury domowe,
  3. Podwyższenia kwoty dodatku ryczałtowego za dojazdy do pracy,
  4. Wprowadzenie dodatku za pracę w soboty, niedziele i święta będące dla pracownika dniami pracy,
  5. Dodatek, o którym mowa w ust.4 będzie przysługiwał pracownikom wykonującym pracę w innej organizacji pracy niż system pracy trzyzmianowy ciągły i system równoważny.

Szczegółowe informacje nt zawartego Porozumienia udzielane są m.in. przez organizacje związkowe - Strony Porozumienia.

  W dniu 3-go lipca 2018r. zawarto Porozumienie w sprawie podziału środków na wzrost wynagrodzeń pracowników RAMB sp. z o.o. w 2018r., pomiędzy Pracodawcą a Związkami Zawodowymi działającymi w Spółce RAMB.

Pracodawca zobowiązał się do:

1. Przeszeregowania od 01.07.2018r. wszystkich pracowników zatrudnionych w RAMB Sp. z o.o. na stawce zasadnicznej o kwotę od 120 zł do 200 zł, na zasadach uzgodnionych ze Stroną Społeczną.

2. wypłacenia, w zależności od sytuacji finansowej Spółki, w miesiącu grudniu 2018r., jednorazowego świadczenia pieniężnego, którego zasady i wysokość zostaną uzgodnione ze Stroną Społeczną.

Poziom indywidualnych powyżek, o których mowa w pkt.1 - będzie związany z jakością pracy świadczonej przez danego pracownika.

Regulacjami płacowymi, o których mowa w pkt.1 - nie będą objęci :

a) pracownicy, którzy zarabiają ponad dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za 2017 rok, obowiązującego w Spółce,

b) pracownicy zatrudnieni w Spólce po dniu 31.12.2017r.

Regulacjami płacowymi tj. przeszeregowaniem i nagrodami, o których mowa w pkt.1 i pkt.2, nie będą objęci pracownicy ukarani karą porządkową, która na dzień przyznania przeszeregowania lub nagrody nie uległa zatarciu.

Program dla sektora górnictwa węgla brunatnego, przygotowany przez Ministerstwo Energii jest mapą drogową dla rozwoju inwestycji w tym obszarze. Dokument został przyjęty przez rząd 30 maja 2018 r. Węgiel brunatny w polskiej energetyce od lat pełni strategiczną rolę. Kluczowy jest wpływ tego surowca na rozwój gospodarczy państwa, co przedstawiliśmy w Programie – podkreśla wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Głównym celem strategicznym Programu jest stworzenie warunków sprzyjających wytwarzaniu energii elektrycznej z węgla brunatnego w oparciu o innowacyjne i efektywne technologie, w tym również przez wykorzystanie węgla do produkcji paliw płynnych i gazowych. Powinno to służyć zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz wspieraniu konkurencyjności naszej gospodarki. Dlatego niezbędna jest budowa rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla brunatnego, opartego na kooperacji, wiedzy i innowacjach.

 

Zasoby węgla brunatnego w obecnie eksploatowanych złożach umożliwiają utrzymanie stabilnego poziomu wydobycia i pracy kompleksów tylko do ok 2030 r. Bez modernizacji istniejących jednostek wytwórczych, zagospodarowania nowych złóż i budowy nowych kompleksów w latach 2040-2045 nastąpi w Polsce całkowity zanik mocy wytwórczych opartych na węglu brunatnym i praktycznie likwidacja branży.

Węgiel brunatny wydobywa się w Polsce w pięciu kopalniach odkrywkowych: Bełchatów, Turów, Konin, Adamów i Sieniawa. Jednocześnie z uwagi na dużą liczbę udokumentowanych złóż węgla brunatnego konieczne jest stworzenie rankingu złóż strategicznych, które ze względu na posiadane parametry i lokalizację mają największy potencjał do zagospodarowania. Złoża te, powinny także podlegać bezwzględnej ochronie. Sposób i zakres ochrony zostanie określony w odrębnym dokumencie.

Program do pobrania T U T A J

źródło: Ministerstwo Energii